مرحوم آیت الله العظمی آقا شیخ محمد کاظم بیگدلی که چندین دهه مرجعیت او در استان خوزستان فراگیر بود، از چشمانش مهر و محبت سرازیر بود و از زبانش واژه های شیرین را با گوش جان می توانستی بشنوی. ایشان کتابی بود که هر ورقش را می گشودی انسانیت و ادب و اخلاق را می توانستی بخوانی.