حدیث

قال الرضا (ع) : الحَسناتِ فی شهر رمضان مقبولةٌ و السیئات فیه مغفورة، من قرأ فی شهر رمضان آیةٌ من کتاب الله عزّوجلّ کان کمن ختم القرآن فی غیره من الشهور.  بحارالانوار ج 96 صفحه 341

ترجمه : در ماه رمضان نیکی ها پذیرفته و بدی ها آمرزیده میشود. هر کس که در این ماه آیه ای از کتاب خدای عزّوجلّ را بخواند همچون کسی است که در ماه های دیگر ختم قرآن کرده باشد.

مسئله

روز هفتم  -  از مفطرات (یعنی چیزهایی که روزه را باطل می کند) :

ارتماس در آب یعنی فرو بردن تمام سر زیر آب :

هر چند که بقیه بدن بیرون از آب باشد و همچنین در باطل شدن روزه فرقی نیست بین آنکه یکدفعه تمام سر را زیر آب فرو ببرد و یا بتدریج، بطوریکه تمام سر زیر آب فرو رود امّا اگر بصورت تعاقب یعنی یک طرف سر را زیر آب نماید بعد بیرون آورد، بعد از آن طرف دیگر را فرو ببرد.

مسئلهٌ : هر گاه کسی چیزی مانند گل به سر و صورت خود بمالد یا بچسباند که مانع رسیدن آب به سر باشد و ارتماس نماید احتیاط آن است که روزه اش باطل می شود ولی اگر سر و گردن خود را داخل محفظه ای نماید و زیر آب فرو کند، روزه اش باطل نمی شود.

مسئلةٌ : هر گاه کسی از روی فراموشی و یا قهراً در آب فرو رود و زیر آب یادش بیاید و یا رفع اجبار شود از او، واجب است که فوراً سر را از زیر آب بیرون آورد و در غیر اینصورت روزه اش باطل می شود.