حدیث

قال رسول الله (ص) :

الصائم فی عبادة الله و ان کان نائما علی فراشه ما لم یغتب مسلماً.

ترجمه : شخص روزه دار در حال عبادت است اگر چه در بستر خواب خود باشد البته تا زمانیکه غیبت شخص مسلمانی را نکند

این روایت بر شدت حرمت غیبت تأکید دارد.

مسئله

روز نهم - از مفطرات باقی ماندن بر جنابت یا حیض یا نفاس عمداً تا صبح

مسئلةٌ : هرگاه جنب نتواند غسل کند بجهت نبودن آب و امثال آن واجب است که پیش از فجر تیمم بگیرد و احتیاطاً بیدار بماند تا صبح شود. بنابراین اگر تیمم نکند روزه او باطل است و اگر ممکن باشد غسل کردن و غسل نکند تا وقت تنگ شود واجب است تیمم بگیرد و روزه اش صحیح است ولی معصیت کرده است و اگر تیمم نکرد روزه اش باطل است.

مسئلةٌ : کسیکه در شب ماه رمضان جنب است و می داند که اگر بخوابد تا صبح بیدار نمیشود نباید بخوابد تا غسل کند و چنانچه بخوابد و تا صبح بیدار نشود روزه اش باطل است و قضا و کفاره بر او واجب میشود.

مسئلةٌ : کسیکه مس میت نموده یعنی جایی از بدن خود را به بدن میت رسانیده می تواند بدون غسل مس میت روزه بگیرد و اگر در حال روزه مس میت نماید روزه اش صحیح است.